Abdülkadir Geylani Sözleri

0 124

Abdülkadir Geylani Sözleri Bu güzel sayfamızda Abdülkadir Geylani Sözleri yer almaktadır ve okumaktan çok zevk alacağınızı düşünüyoruz. Bu güzel Abdülkadir Geylani sözlerini dilediğiniz gibi facebook, twitter ve whatsapptan paylaşabilirsiniz.

Abdulkadir Geylani Hz. Kimdir?

Hz. Ali’ye ulaşan şeceresi ile seyyid olduğu bilinen mübarek zât ve Gavsul âzam (Kutupların büyüğü) olarak nitelendirilen Abdulkadir Geylani Hazretleri (kuddise sirruh) Muhyiddin lakablı Kadiriyye tarikatı kurucusudur.

Hayatı: 470’te (1077) Hazar denizinin güneybatısındaki Gîlân eyalet merkezine bağlı Neyf köyünde doğdu. Arapça’da “el-Cîlî, el-Cîlânî”, Farsça’da “Gîlî, Gîlânî”, Türkçe’de ise “Geylânî” şeklinde telaffuz edilen nisbesiyle şöhret buldu.

Abdülkadir Geylani Sözleri

♥ Sabır, hayrın temelidir.

♥ Hayânın hakikati, yalnızlıkta ve toplulukta Rab’dan utanmaktır.

♥ Allah’ın muhabbetinde samimi olan, ne ayıp işitir, ne de kulağına ayıp gider.

Abdülkadir Geylani Hazretleri Aşk Sözleri

♥ O’nu tanısaydınız, O’nun önünde dilleriniz lâl kesilirdi; kalpleriniz ve diğer uzuvlarınız her halinde edepli olurdu.

♥ Marifet ve ilim, öz ile kabuğu birbirinden ayırır.

♥ Derdi de yaratan O’dur, devayı da. O kendisini öğretmek için belâya müptela kılar. Böylece hem belâ verebileceğini, hem de bunu kaldırabileceğini gösterir.

♥ Sûfîlerin geceleri gece, gündüzleri de gündüz değildir.

Abdulkadir Geylani Dini Sözler

Zühd ve tevhidi sağlam olan kişi, halkın elini ve varlığını görmez. Allah’tan başka veren ve üstün kılan görmez.

♥ Mürid tevbesinin gölgesinde, murâd ise Rabbinin inayetinin gölgesinde kâimdir.

Dünya hikmettir, ahiret ise kudret. Hikmet alet ve sebeplere ihtiyaç duyar, kudret ise duymaz.

♥ İnsan Allah’a kalıbıyla değil, kalbiyle ibadet eder.

♥ Akıllı kişi, işlerin başlangıcına değil, sonucuna bakar.

♥ Kulun kalbi Rabbine erince Rabbi onu kimseye muhtaç etmez.

♥ Zâhir ilimleri görünen kısmın ışığıdır. Bâtın ilimleri ise görünmeyen kısmın.

Abdülkadir Geylani Sözleri

Rabbinizin kereminden dileyin, icabet etse de etmese de O’ndan isteyin. Çünkü O’ndan istemek ibadettir.

Kısa Hz. Abdülkadir Geylani Sözleri Kısa

♥ Bidâyetin zorluklarına sabrederseniz nihayetin rahatı size ulaşır.

♥ İnsanların çoğunun helâki, küçük günahları sebebiyledir.

Sâlihlerden birisine “Neyi arzu ediyorsun?” diye sorulduğunda, “Arzu etmemeyi arzu ediyorum.” diye cevap verdi.

♥ Kader üzerinde durup onu delil göstermemiz uygun değildir. Bilakis biz çalışır, çabalar ve ne itiraz, ne de tembellik etmeyiz.

♥ İnanan kimse Allah’tan başka kimseden korkmaz ve başkasından hiçbir şey beklemez.

Hak’tan korkanın korkusu arttıkça kalbi ona korkuyu unutmayı öğretir. Onu Hakk’a yakınlaştırır. Ona müjdeler verir.

♥ Dünya nefislerin, ahiret kalplerin, Allah ise sırların sevgilisidir.

♥ Sâlihlerin kalpleri faydayı da zararı da Rablerinden bilir.

♥ Bidâyet sıkıntıdır, nihâyet ise sükûn.

♥ Bütün insanlar seni kendi menfaati için ister, Allah ise seni senin menfaatin için ister.

♥ Âdemoğlunun başına gelen her türlü belâ, Rabbinden şikayet etmesi yüzündendir.

♥ Nasibin olanı kaybetmezsin, onu senden başkası yiyemez. O başkasının nasibi olmaz. Nasibini ona hırs göstermekle elde edemezsin.

♥ Ârif, Allah’a her an bir öncekine göre daha yakındır.

♥ Bilgi hayat, bilgisizlik ölümdür.

♥ Allah’ı bilen kimsenin O’na karşı iradesi kalmaz.

♥ Tasavvuf yolu sâlihleri görüp onların sohbetlerini ezberlemekle katedilmez.

Mümin dünyada, zâhid ahirette gariptir. Ârif ise Allah’ın dışındaki her yerde gariptir.

♥ Ârif hem dünyada hem de ahirette yabancıdır.

Sûfîler ‘niçin’i, ‘nasıl’ı, ‘yap’-‘yapma’yı unutarak, kendilerini Rablerinin önüne atmışlardır.

♥ Nefsine hiçbir hâli ve makamı nispet etme!

♥ Hakk’ı bulursan eşyayı ondan görürsün. Ne düşmanın kalır, ne üzerinde hakkın olan biri.

♥ Yolculuk, kalbin yolculuğudur. Vuslat, sırların vuslatıdır.

♥ Bu işin başı Allah’tan başka tanrı olmadığına şehadet etmek, son noktası ise bütün nesneler ve davranışların birbirinin aynı olmasıdır.

♥ Dünya herkesi boğacak kadar engin bir denizdir.

Sûfî bâtınını ve zâhirini Allah’ın kitabına ve Resulünün sünnetine uyarak arıtandır. O, sâfiyeti arttıkça vücud denizinden çıkar; iradesini, dilek ve ihtiyarını terk eder.

♥ Sıddîk gözünün, güneş ve ayın değil, Allah’ın nuruyla bakar.

Şöyle denilmiştir: “Şeriatın şahitlik etmediği her hakikat zındıklıktır.

♥ Allah’ın takdirini O’nun aleyhine delil yapmayın; çalışın, çabalayın.

♥ Allah’ı tanıyan O’nu sever. O’nu seven O’na uyar.

Sûfîlerden biri demiş ki: “İnsanlar hakkında Allah’a uy, Allah hakkında insanlara uyma!”

♥ Zâhid olan kalptir, ceset değil.

Eğer O’nu bilseydiniz başkasını inkâr eder, sonra da O’nun gayrısını O’nun vasıtasıyla bilirdiniz.

♥ Teslim ol, rahat bul.

♥ Hüzünsüz bir neşe ve darlıksız bir bolluk olmaz.

♥ Müminin âdeti önce düşünüp sonra konuşmaktır. Münafık ise önce konuşur, sonra düşünür.

♥ Her çeşit hayır Allah katında, her çeşit şer de başkalarının yanındadır.

♥ Sûfîler Allah Teâlâ’nın Kendisinden başka bir şey istemezler. Onlar nimeti değil, nimet bahşedeni, halkı değil Hâlık’ı isterler.

♥ Allah’ı arayan O’nu bulur.

♥ Kalp sırra, sır da Hakk’a itimat ederek sükûn bulur.

Tasavvuf yolu zâhirî ve bâtınî hükümlere riayet etmeyi ve her şeyden fânî olmayı gerektirir.

İlim öyle bir şeydir ki sen bütün varlığını ona adadığın zaman o sana ancak bir parçasını verir.

♥ Tövbe, yönetim değişikliğidir.

♥ Zâhir fıkhını öğren, sonra bâtın fıkhına yönel.

♥ Kaderin gelmesinden rahatsız olma, onu kimse döndüremez ve kimse engel olamaz. Takdir olunan şey mutlaka gerçekleşir.

Geçim yollarının yaratıcısını unutup geçim yollarına takılıp kalan, bakiyi unutup fani ile sevinen kimse ne kadar da cahildir!

♥ Kendine bir ağırlık veren kimsenin hiçbir ağırlığı yoktur.

♥ İnsanlar arasında zenginle fakir ayırımı yapan kurtuluşa eremez.

♥ Günahların kötü bir kokusu vardır. Allah’ın nuru ile bakanlar bunu anlar, fakat halktan gizler, onları rezil etmezler.

Allah Teâlâ rızıkların taksimini bitirmiştir. Rızıkta zerre miktarı artma ve eksilme olmayacaktır.

Sahte rabler boyundan çıkarılıp atılmadıkça, sebeplerle ilişik kesilmedikçe, fayda ve zararı insanlardan bilmeyi terk etmedikçe kurtuluş mümkün değildir.

♥ Bir şeyi hatırlamak Allah’ı unutturuyorsa, o şey o kişi için uğursuzdur.

♥ Allah’tan başka her şey puttur.

Kalp sâlih olunca dâimî zikir elde edilir ve kalbin her tarafına Hakk’ın zikri yazılır. Böyle bir kalbin sahibinin gözleri uyuyabilir ama kalbi Rabbini zikreder.

♥ Sûfîlerin yolculukları Hakk’a kurbiyet ülkesinde son bulur.

Kalp Kitap ve Sünnete göre amel ederse kurbiyet (yakınlık) kazanır. Bunu kazanınca da neyin kendi lehine ve aleyhine, neyin Allah için veya başkası için, neyin de hak ve batıl olduğunu bilir ve görür.

♥ Bu ilim [tasavvuf ilmi], kitap sayfalarından değil, Allah erlerinin ağzından alınır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.