Ramazan Duası

Ramazan Duası Mübarek Ramazan Ayı’na kavuşmanın heyecanını yaşarken bizi bu güzel aylara kavuşturan Allah’a şükürlerimizi bildirmek için en güzel Ramazan Duası’nı sizler için hazırlamaya çalıştık. Bu sayfamızda yer alan Ramazan duasını okuduktan sonra sevdiklerinizi de aralarda geçirmenizi dileriz.

Ramazan Duası

BismiIIâhirrahmânirrahim

AlIâhümme inni es’elüke bismikel hüsna. Yâ AlIâh, fa’Iem ennehû Iâ iIâhe illelIâh. Yâ Rahmân, errahmânü allemel Kur’an.Yâ Rahim, ve kânelIâhü Ğafûrar Rahıymâ.Yâ Mâlik, mâliki yevmiddin.Yâ Kuddûs, el Melikül Kuddûsüs Selâm.Yâ MüteâI, fe teâIelIâhül melikü hakk.Yâ Selâm, vâIlahü yed’û iIâ dâris selâm.Yâ mü’min, el Mü’minül Müheyminül Aziyz. Yâ Aziyz ve kânelIâhü Aziyzen Hakiymâ.Yâ Cebbâr, el Cebbârül Mütekebbir.Yâ Hâlik, fe tebârekelIâhü ahsenül hâlikıyn.Yâ Musavvir, hüvellezi yüsavviruküm fiI erham.

Yâ Bâriül Musavvir.Yâ Evvel, hüvel evvelü vel âhiru vez Zâhiru vel Bâtin.Yâ Şekûr, inne Rabbenâ Ie Ğafûrun Şekûr.Yâ Vedûd, ve hüvel ĞafûruI Vedûd.Yâ Zâhir, vez Zâhiru vel Bâtin.Yâ Kâimen bil kıstı Iâ iIâhe iIIâ hû.Yâ Hayy, AlIâhü Iâ iIâhe iIIâ hüvel hayyül kayyûm.Yâ Aliym, Yâ Basıyr, innelIâhe basıyrun bil ıbâd .Yâ Haliym innehû Ie aliymün haliym.Yâ Hakiym, ve kânelIâhü aziyzen hakiymâ.

Yâ Keriym, innelIâhe Ie Ğaniyyün Keriym.Yâ Kâdir, kuI hüvel kâdiru alâ en yeb’ase.Yâ Muktedir, ınde meliykün muktedir.Yâ Bâis, innelIâhe yeb’asü men fiI kubûr.Yâ Râzık, vAllahü hayrür râzikıyn.Yâ Vâris, Ve LiIIÂhi miyrâsüs semâvati vel ard.Yâ Kaviyy, innelIâhe Ie kaviyyün aziyz.Yâ Şehiyd, innelIâhe alâ külIi şey’in şehiyd.Yâ Mübdiü, innehû hüve yübdiü ve yüıydü.Yâ Razzâk, velIâhü yerzüku men yeşa .Yâ Tevvâb, innellahe kâne tevvâben rahiymâ.Yâ Vehhâb, inneke entel vehhâb.

Yâ CeliyI zül celâIi vel ikrâm .Yâ CemiyI, fasbir sabran cemiyIâ.Yâ VekiyI, ve kefâ bilIâhi vekiyIâ.Yâ Kâfi, ve kefalIâhül mü’miniynel kıtâI.Yâ Veliyy, vehüvelveliyyül hamiyd.Yâ Rabbi, fe tebârekelIâhü rabbül âIemiyn.Yâ Ğaniyy, velIâhül ğaniyyü ve entemül fükarâ.Yâ Şâkirü, innellahe şâkirun aliym.

Yâ HalIâk, vehüvel halIâkuI aliym.Yâ Muhsin, velIâhü yuhibbül muhsiniyn.Yâ Kadiyr, velIâhü alâ külIi şey’in kadiyr.Yâ Mufaddil, velIâhü zül fadIiI azıym.Yâ Mütimm, ve yütimmü ni’metehû aleyk.Yâ Müızz, tüızzü men teşâü ve tüziIlü men teşâ.Yâ Refiy’u, refiud deracâti zül arş.

Yâ Şefi, men zellezi yeşfeu indeh.Yâ Kebiyr, innelIâhe kâne aliyyen kebiyrâ.Yâ Hakk, fe teâIelIâhül melikül hakk.Yâ Berru, innehû hüvel berrür rahıym.Yâ Vitr, veş şef’ı vel vetr.Yâ Ğaffâr, innehû kâne Ğaffârâ.Yâ Ğafir, ve ente hayrül ğafiriyn.

Yâ Hamiyd, tenziylün min hakiymin hamiyd.YâMennân, be IiIIâhü yemünnü aleyküm.Yâ Bâki, ve yebkâ vechü rabbike zül celâIi vel ikrâm.Yâ Vâhid, kuI hüvelIâhü ehad.Yâ Metiyn, innelIâhe, hüver razzâku zül kuvvetiI metiyn.Yâ Hâdi, innelIâhe yehdi men yeşâ’.YÂ Bedi’, bediy’as semâvâti vel ard.Yâ Aliym, âIimül ğaybi veş şehâdeh.

Yâ Fettâh, ve hüvel fettâhül aliym.Yâ Muhıyt, velIâhü bi mâ ta’melûne muhıyt.Yâ Kâdi, velIâhü yakdi bil hakk.Yâ Samed, AlIâhüs samed.Yâ Hasib, ve kânelIâhü alâ külIi şey’in hasiba.Yâ Nasıyr, ni’mel mevIâ ve ni’men nasıyr.Yâ Vâsiu, ve kânelIâhü vâsian hakiyma.

Yâ Kâhir, ve hüvel kâhiru fevka ıbâdih.Yâ kebiyr, kebiyruI müteâI.Yâ men Ieyse Iehû veledün, Iem yelid ve Iem yûIed ve Iem yekün Iehû küfüven ehad.Yâ Men Leyse kemisIihi şey’ün ve hüves semiuI basıyru ni’mel mevIâ ve ni’men nasıyr.Vel Iâ havIe ve Iâ kuvvete iIIâ bilIâhiI azıym.

ANLAMI

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adı ile;

Ey Rabbim! Yüce Esmai Hüsnan hürmetine senden istiyorum. Ey Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Ey Merhametli Rabbim! Yüce Kitabımız Kur’an’ı öğreten, affeden ve acıyan sensin. Ey mülkün ve kıyamet denilen dehşet verici günün sahibi ve hâkimi Rabbim!

Ey bütün eksik ve noksanlıklardan münezzeh, Malik, güven veren ve yüce olan Rabbim! Melik, Hak ve selam isimlerinin sahibi olan Allah, imansızların vasfından beridir. Allah insanları kurtuluş yurduna çağırır. Ey güven sağlayan, görüp gözeten, zor kullanma gücüne sahip yüce ve münezzeh Rabbim.

Ey Aziz ve Hâkim Rabbim! Ey güç ve kuvvetin sahibi Rabbim! Yücelik, güç ve kuvvet ancak sana aittir. Ey yoktan var eden Rabbim! Yoktan var etmek ancak sana aittir. Ey şekiI veren Rabbim! Ana rahimlerinde bulunanlara istediği şekli veren Sensin. Zat’ına karşı söylenen sözlerden beri olan, evvel, ahir, zahir, batın ve yapılan şükürleri kabul eden Rabbim! Mutlaka bağışlayan ve şükürleri kabul eden sensin.

Ey merhametlilerin en merhametlisi, çok bağışlayıp, çok acıyan Rabbim!

Ey her görünende birliği gayet açık, zahir ve batın olan Rabbim! Ey her şeyi ayakta tutan, mutlaka adaletin sahibi, zatından başka gerçek bir ilah olmayan Rabbim! Ey Hay sıfatının sahibi! Sen teksin ve birsin. Senden başka bir ilah yoktur. Hay ve Kayyum olan Rabbim! Ey ilmiyle her şeyi kuşatan! Sen her şeyi bilen ve işitensin! Ey her şeyi gören, mutlak surette kulların her haline nigahban olan Rabbim! Ey yapılan bunca isyana karşı sabırlı olan, Rabbim! Çünkü Sen ilminle her şeyi bilir ve sabrınla bir müddet verirsin. Ey gerçek hükmün sahibi! Sen Azizsin ve gerçek hüküm ancak sendedir. Her şeye gücü yeten, öldükten sonra da diriItmeye sozlersitesi.com ancak Sen muktedirsin.

Ey her şeyi kudreti ile ayakta tutan Rabbim! Yarın kıyamet gününde takva sahibi kullar Melik-i muktedir olan Rabbin katında bulunacaklardır. Ey ölenleri diriIten! Kabirlerde çürüyecek toprak olanları da sen diriIteceksin. Ey her canlının rızkını veren! En güzel rızkı veren sensin. Ey mülkün yegâne sahibi! Semaların ve yerin mutlak sahibi Sensin. Ey en güçlü! Güçlü ve Aziz sensin. Ey her şeyin şahidi! Mutlaka her şeyin gerçek yüzünü bilen sensin. Ey yoktan var eden! Yoku var, varı yok eden Allah’ım! Ey bol rızık veren! Dilediğine rızık veren sensin.

Ey tövbeleri, yakarmaları kabul eden rabbim! Karşılıksız veren ancak sensin.

Ey Yüce olan Rabbim! Celal ve ikram sahibi sensin. Ey güzeller güzeli Rabbim! Her hususta bizi güzel sabredenlerden eyle. Ey her şeyin dayanağı Allah’ım! Dayanak olarak sen bize kâfisin. Ey rızıkları üzerine alan Rabbim! Herkesin rızkını vermeye ancak sen kefiIsin. Ey bakıp gözeten Allah’ım Savaşta müminleri gözetip muvaffak kılan sensin. Ey dost olanların dostu olan Rabbim! Övülmeye layık tek dost sensin.

Ey her şeyi terbiye eden! Alemleri terbiye eden ancak Sen’sin. Ey Ğaniy! Zengin olan ancak Sen’sin! Başkası senin zenginliğin karşısında fakirdir. Ey şükredenlerin şükrünü kabul buyuran Allah’ım! Şükredenleri ancak bilen sensin. Ey yoktan var eden Allah’ım! Yoktan var eden ve bilen sensin. Ey hazinelerinden ihsan eden Allah’ım! Sen, senin için ihsanda bulanan kullarını seversin. Ey Kadir olan Allah’ım! Her şeye kadir olan sensin. Ey her şeyi kemale erdiren! Her şeyi kemale erdiren sensin.

Ey yücelten! Dilediğini yücelten, dilediğini alçaltan sensin. Ey dereceleri yükselten! Dereceleri yükselten, arşın sahibi sensin. Şefaat edenler ancak senin izninle şefaat edeceklerdir. Ey büyük olan Allah’ım! Yüce ve en büyük olan Sen’sin! Ey Hakk olan Rabbim! Bütün mahIûkatın gerçek hakkını veren Melik Sen’sin. Ey iyilik edenleri seven Allah’ım! İyilik edenleri seven ve onlara acıyan Sen’sin. Ey tek olan Allah’ım! Her çift ve teke yemin eden Sen’sin. Ey günahları bağışlayan Allah’ım! Affedenlerin en hayırlısı Sen’sin. Ey Hamt edenlerin hamdını kabul buyuran Rabbim! Kur’an kendisine hamt olunan, gerçek hükmün sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Ey ihsan edici Allah’ım Gerçek ihsanın sahibi Sen’sin.

Ey Baki olan Allah’ım! Senden başka her şey fani, yalnız Sen Baki’ sin. Celal ve İkram sahibi Sen’sin.

Ey bir olan Allah’ım! Tek olan ancak Sen’sin. Ey güçlü olan Allah’ım! Güçlü olan, rızık veren ancak Sen’sin. Ey yol gösteren Allah’ım! Dilediğini doğru yola gösteren Allah’ım! Dilediğini doğru yola götürecek Sen’ sin. Ey en güzel Yaratıcı Allah’ım! Yerleri ve gökleri yaratan Sen’sin.

Ey bilen Rabbim! Görünen ve görünmeyen âIemleri bilen Sen’sin. sozlersitesi.com Ey maddi ve manevi her çeşit fütuhatı veren ve bilen Sen’sin. Ey her şeyi kudreti ile ihata eden Sensin. Ey hükmün sahibi Allah’ım! Gerçek adil hükmü veren Sen’sin. Ey herkesin kendine muhtaç olduğu Rabbim! Herkesin hesabını en iyi bilen Allah’ım! Herkesin hesabını en ölçülü şekilde görecek sensin. Ey yardım eden Allah’ım! Sen ne güzel yardım eden bir Mevla’sın. Ey Kâinatı kudret elinde tutan Allah’ım! Her şey Sen’in kudret elindedir.

Ey bütün varlıkları bir anda yok etme gücünün sahibi Allah’ım! Kulları öldürmek de, Sen’in kudret elindedir. Ey büyüklerin büyüğü olan Rabbim! En yüce ve en büyük Sen’sin. Ey zatı ile kaim olan Rabbim! Doğmamış, doğruImamış Allah’ım! Sen’in eşin ve bir benzerin yoktur. Ey misIi olmayan Rabbim! Sen duyan ve herkesin görmediği gizliliklere vakıfsın. Sen ne güzel bir Mevla ve ne güzel bir yardımcısın. Ey yüce Rabbim! Güç ve kuvvet ancak senin yardımınla mümkündür.

Yorum yapın