Süleyman Hilmi Tunahan Sözleri

Süleyman Hilmi Tunahan Sözleri sayfamızda Üstaz Süleyman Hilmi Tunahana ait sozlersitesi.com tüm sözleri bulabilir ve facebook, twitter, whatsapp üzerinden tüm sevdikleriniz ile ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Süleyman Hilmi Tunahan Sözleri

Süleyman Hilmi Tunahan Efendi Hazretleri (Ks) Osmanlı’nın yetiştirdiği son büyük âlimlerdendir. Silsile-i Saadat‘ın yani Nakşibendiyye Silsile’sinin 33. ve son halkasıdır.

İsmi Süleyman Hilmi Silistrevî, cumhuriyet kurulduktan sonra dedelerine nisbeten -Tunahan- soyadını almıştır. Künyesi,küçük yaşta vefat eden oğluna istinaden EBU’L-FÂRUK’tur.

Milâdî 1888, Rumî 1304 , Hicrî 1305 tarihinde dünyaya gelmiştir. Babası Hocazâde Osman Efendi annesi Hatice Hâtundur. Dedesi Ulemâ’dan Kaymak Hâfız adıyla ma’ruf bir zat olup soyu, Hz. Peygamber Efendimiz Sav’e mensup SEYYİD olan İdris Bey’e dayanır.

İdris Bey; Fatih Sultan Mehmet Han’ın Rasûl-i Zîşân Efendimiz’e (s.a.v.) aşırı sevgi ve saygısından dolayı;Yer yüzünde Evlâd-ı Rasûl’den kimler kalmıştır diye yaptırdığı araştırma neticesinde, şeceresine hiç şâibe, şüphe karışmamış olduğunu tesbit ettirdiği, Türkistan’lı bir sozlersitesi.com  zât olup, Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’a getirtilip, kız kardeşi ile evlendirilerek, TUNA havâlisinin mâlî işlerini takip etmek üzere “Tuna Hân’ı” olarak tayin edilmiş fazilet sâhibi bir seyyiddir.

Süleyman Hilmi Silistrevî  Tunahan, Milâdî 1888 Hicrî 1305 yılında, o zaman Devlet-i Âli Osmânî hudutları içinde yer alan Silistre’ye bağlı Hezergrad kasabasının Ferhatlar köyünde sozlersitesi.com dünya’ya gelmiştir. Böyle muhterem bir zâtın sözlerini okumak bi iznillah gözlerimizin kirini, gönüllerimizin pasını silmeye vesile olacaktır.

Suleyman Hilmi Tunahan Sozleri 1

✦ Müşrikler dine karşı gelemez, âciz kalırlar, silâha sarılırlar.

Suleyman Hilmi Tunahan Sozleri 2
✦ Kabir âlemine vâkıf olmak, evliyaullahın en basit kerâmetidir.

Suleyman Hilmi Tunahan Sozleri 3

✦ Amelsiz ilimde ve ıslah olmayan amelde, hayır kokusu bulunmaz.

Suleyman Hilmi Tunahan Sozleri 4

✦ İhlâs ile elde edilen ilim, aynı ibadettir.

Suleyman Hilmi Tunahan Sozleri 5

✦ Namazda tâdil-i erkâna riayetsizlik, mâişet sıkıntısı getirir.

Suleyman Hilmi Tunahan Sozleri 6

✦ Arş-ı âlâdan düşenin parçası bulunur; ama mürşitlerin kalbinden düşenin parçası bulunmaz.

 Cemaat ile namaz kılarken, iftitah tekbirinden sonra Sübhaneke’yi müteakiben, Euzübillehi mineş’şeytânirracîmi de okuyup, besmeleyi imam efendiye bırakınız! ‘Euzü’ sebebiyle şeytanın vesvesesinden emin olursunuz!

 Namazda; kâde-i âhirede, tahiyyat, salli, barik ve Rabbenâ dualarından sonra, teşrik tekbiri getirip öyle selâm veriniz!

 Salât-ı vitirde kunut dualarını okuduktan sonra, rükua varmadan önce salât-ı müncine’yi okuyup, öyle rükua varınız! Zira salât-ı vitir gecenin son namazı olduğundan, günde beş vakit kıldığınız namazın sonunda, vazifeli melekler alıp, vech-i rahmana arza götürürken, Rasulullah Efendimiz, kendisi üzerine getirilen salavât-ı şerife mührünü namazların âhirinde götürdüklerinde, tereddüt etmeden Cenab-ı Hakka arz ederler; namazlarınızın kabulüne vesile olur.

 Namazın akabinde tespih duası için okuduğunuz âyete’l kürsi’yi müteakiben, muavvezât’ı (ihlâs-ı şerif, felak ve nâs sûreleri) da okuyunuz! Zira bunları okuduktan sonra tesbihlere geçilirse, sozersitesi.com Cenab-ı Hakk gerek içimizdeki hastalıklara gerek dıştan gelecek hastalıklara, belâ ve musibetlere bu sûreler sebebiyle mâni olur, nefsimizden ve dıştan gelecek hastalıklara şifa ihsan eder, belâ ve musibetlerden muhafaza buyurur.

 Kuduri okunan bir yerde harp, zelzele, yangın olmaz ve okuyan kimse dünya ve âhiret sıkıntısı çekmez.

 Bir kimse çıplak olarak helâya giderse veya çıplak olarak yatarsa, o evden bereket kalkar ve orada hayırdan eser kalmaz.

 Yecüc ve Mecüc, Allah-u Teâlâ’ya âsi olan demektir.

Müslümanlar hem dünya hem de âhiret için çalışırlar; kâfirler ve müşrikler ise yalnız dünya için çalışırlar.

 Salât-ı Vitr’in birinci rek’atında sûre-yi Fâtihâ’dan sonra elemneşrahleke, ikinci rek’atında tebbet, üçüncü sozlersitesi.com rek’atında ihlâs-ı şerif sûrelerini okuyan kimsenin dişleri sağlam ve sıhhatli olur, diş ağrısı nedir bilmez.

 Namazda İnna enzelnâhü okumak, bin âyet okumak gibidir. Âyet-el Kürsî de öyledir.”

 Besmele ile kesilmeyen bir hayvan nasıl laşe  olursa, içine tevhid-i ilâhiyi koymayan insanlar da, aynı şekilde laşeleşmiş birer necistirler.  Yani mânen ve hakikaten necistirler, eğer zahiren necis sozlersitesi.com olmuş olsalardı o zaman tutup temas ettikleri şeylerin yenmemesi veya yaptıkları eşyaların kullanılmaması lâzım gelirdi.”

 Allahumme’r zuknâ hıfzal mürselîn… duasını bir ay boyunca 70 kere seher vaktinde okumaya devam eden, unutmak nedir unutur.

 Bu dinin garip anlarında hizmetini gören, saltanatını sürmeden ölmez.

 Cennet ehli, kendi aralarında ne kötü kelime ne de yalan söz işitirler. Çünkü cennette nefis yoktur. Orada yalnız envâr-ı ilâhî vardır. Binaenaleyh cennetteki mü’minlerin letâifi, kendiliğinden zikr-i Mevlâ ile meşgûldür.

 Üzerinde misvak taşıyan felç olmaz.”

 Asr-ı saadet bir daha yaşanmadıkça, kıyamet kopmaz.

 Allah(c. c.)’ya kavuşturacak, vâsıl edecek, yakın olacak şey sohbettir.

 Bir mü’minin yaşayışının sıkıntılı olması, âhiretinin sıkıntısız geçeceğine alâmettir.

 Ayasofya açılmadan, Türkiye’nin felâha ermesi mümkün değildir. Eğer açılırsa kurtulur; çünkü orada Peygamberimiz(S.A.V.)’in iziyle beraber 70.000 ruhani vardır!”

 İhlâs ile edâ edilen ibadetler, belâlara mânidir, sahibine zarar vermez.”

 Bizim para, pul, mevki, makam, siyaset, politika, kavga ve gürültü ile işimiz yok. İstisnasız her Müslüman çocuğunu da okuturuz, bir tek fert geri dönmüşse haber versinler.

 Dünya, âhiretin gölgesidir. Sen güneşi arkana alırsan, gölge önüne düşer. Ne kadar kovalarsan yakalayamazsın. sozlersitesi.com Ama güneşi eline alırsan, o zaman gölge arkada kalır ki, arkamızdan gelecektir. Siz de dünyayı arkanıza alın!

 Ya Rabbi! Biz imtihan ehli değiliz, bizi imtihan etme! Habibinin iltiması ile bizi bu âlemden imtihansız olarak göçür.

 Vazifemiz, cehennemin önündeki kütükleri kurtarmaktır.”

 Ya Rabbi! Biz imtihan ehli değiliz, bizi imtihan etme! Habibinin iltiması ile bizi bu âlemden imtihansız olarak göçür.

 Şu boğazın suları nasıl akıyorsa, insanlar da cehenneme doğru öyle akıp gider.

Allah kerimdir amma kuyusu da derindir. İp ve kova olmayınca su çıkmadığı gibi, nur ve feyz de çıkmaz.

✦ Atom’un arz üzerinde müddet-i te’siri elli sene olduğu gibi, decâcilenin bu ümmet üzerinde müddet-i fesâdı dahi elli senedir.

✦ Benim evlatlarıma Tarih öğrenmek farzdır.

✦ Benim evlatlarım, bildiğinin âIimi, bilmediklerinin tâIibidirler.

✦ Benim evlatlarımın her biri bir Süleyman’dır. Ben daha yüz sene yaşayacağım.

✦ Benim evlatlarım, Yusuf (a.s.) güzelliğindedir.

✦ Ben size “eceztü” dediğim zaman sizler alim olmadınız, ilmin anahtarlarını almış oldunuz. Bu aldığınız anahtarla sozlersitesi.com Anadolu’ya gidecek, büyük büyük kitapları açacaksınız ve onun içindeki hakikatleri Ümmet-i Muhammed’in evladına anlatacaksınız.

✦ Ben şu denî dünyayı, evlâtlarımın kirli tırnağına değişmem.

✦ Bir meşaiyyun var, bir de işrakiyyun var. İşrakiyyun: Önce inanıyor, sonra hikmetini araştırıyor. Meşaiyyun bunun sozlersitesi.com zıddıdır. Kainatı inceler Allah’ı bulur. Bizim sûfî mezhebimiz işrakiyyun üzerine kurulmuştur. Zahirilerle farkımız; biz cevizin içini, onlar kabuğunu yerler.

✦ Biz akla ve zekâya kıymet vermeyiz. Salıverdin mi evinin yolunu bulabilecek kadar aklı olsun kâfidir.

✦ Biz Cenab-ı Hakk’ın ahirette bize vereceği selahiyetle, mahşer halkına şöyle dürbünle bakacak, kimin bize bir merhabası, ilgisi, sevgisi, alakası, Allah yolunda bir hizmeti varsa hepsine şefaat edecegiz.

✦ Biz, terakkî anlarında çürükleri terkederiz. Asker de harekât ânında hastaları bırakır. Bununla beraber, nâdim olup dönenler, kabul olunur.

✦ Bize gelinceye kadar bütün piran, bu alemden giderken, kendilerinden sonra, kendileri gibi yetiştirdikleri birisini sozlersitesi.com vazifelendirerek bu alemden gitmişlerdir. Yalnız bana mahsus olmak üzere ben bu alemden gittikten sonra benim tasarrufum daha 40 yıl devam edecektir.

✦ Bize şemsî tecellî verildi. Hangi yöne nazar ettiysem, orası ihyâ oldu.

✦ Bizim bu alemde bir tek işimiz var. O da yavrularımızın kalblerine Allah (c.c) ve Peygamber (s.a.v) sevgisi ile iman ve İslâm nurunu yerleştirmektir.

✦ Bu dünyanın cefâsından sefâsına sıra gelmez, gâfiI olmayın, ilme çalışın, geçen günler geri gelmez.

✦ Ders okuturken takıldığınız bir yer olursa, orada fazla durmayın. Nasıl ki etrafı kazılan bir ağaç kolayca devrilirse, evveli ve âhiri anlaşılan kitabın da ortasını anlamak kolaylaşır.

✦ Dışımız halk ile, içimiz Hak ile…

✦ Din asıl, dünya ve siyaset fer’idir. Dünya ve siyaset dinin inkişâfına alet olabilir. Fakat din, dünya menfaat ve siyasetine âIet olamaz. ÂIet edenlere lanet vardır.

✦ DinamitIe su içinde ölen balıklar haramdır. Gayr-i merzuk olanları da mahvettiğinden bu işte hayır yoktur, hadiseler zuhur eder.

✦ Edep, akıl ve şeriata muvâfık hâI ve harekete denir.

✦ Ey İsIâm Cemaatı! Biz hayatta olduğumuz müddetçe, ResûIuIIâh’ın eshâbına yalan isnadında ve iftirada sozlersitesi.combulunulabileceğini mi zannediyorsunuz? Böyle bir zanna kapılmayınız, çünkü biz hayattayız.

✦ Göz ve kan verip almakta mahzur yoktur. Zira aza-yı ârıziye olup, azayı asliyyeye tabidir. Yani, kötüye kullanılırsa mesuIiyeti alan kimseye aittir.

✦ Her yerde birlik ve beraberlik lazımdır. Muvaffak olmak için her hususta ittifak etmeli ve dayanışmayı asla elden sozlersitesi.com bırakmamalıdır. Çünkü Allah’ın nusreti, maddi ve manevi yardımı cemaat ile beraberdir. TopIu çalışanlar bunun semeresini kısa zamanda elde ederler.

✦ Hizmet muvaffak olsun da, varsın bizim yerimiz caminin pabuçIuğu olsun

. ✦ HuIûs-i kalbIe tahsiI olunan ilim, ayn-ı ibâdettir.

✦ İIim, muhabbet, kâmiI itikad ve havf isyâna mânidir.

Yorum yapın